18 సెప్టెం, 2008

తూర్పు వెళ్ళే రైలు

గౌతమి express మరి కోథ నిమిషాల్లో ఒకటో నో ప్లాట్ఫారం మీదకి వచ్చి చేరును అనౌన్స్మెంట్ వినగానే అప్పటి వరకు దాచుకున్న దుఃఖం పెల్లుబికి వస్తోంది.బాధని దిగానింగు కుంటూ s3 25 బెర్త్ వెత్తుకుంటూ కూర్చున్న అనేకంటే కూలబడ్డ అనడం కరేక్టేమో.కాకినాడ లో వున్నా మా పాత ఇంటిని రేమోదేల్ చేయించడం కోసం కాలేజీ అయి పొఇ ఉద్యోగ ప్రయత్నం లో ఉన్నా నాకు రెండు నెలల క్రితం నాన్న అప్ప చెప్పిన పని దాని కోసం హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి పని ఐ పోగానే వెళ్లి పోతున్న సంధర్బం అది.వచేటప్పుడు ఈ రెండు నెలలు నా జీవితం లో వసంతం అని కల లో కూడా అనుకోలేదు.సుధ ఆ పేరు వినగానే హృదయం ఆననదం తో నిండి పోతుంది, renovate చేయిస్తున్న ఇంటికి ఎదురు గ వుండే ఇల్లే.మొదటి రోజే ఇంటి ముందు ముగ్గు వేస్తున్న ఆ ముగ్ద manoharanni