4 అక్టో, 2008

వీసాల కధలు.

పిచ్చి కుదిరితేనే గని పెల్లవదు ,పెళ్లి అయితే గని పిచ్చి కుదరదు .జీవితం లో బాగా సెటిల్ అయితే గాని మంచి సంభందం దొరకదు ఆడ అయిన మగైనా. వయసు అయిపోతోందని జీవితం లో సెటిల్ అవకుండా పెళ్లి చేసుకుంటే నాన్న కొంచెం డబ్బులిస్తే మేము సినిమాకి వెళ్తాం లాంటి పరిస్తితి వస్తుంది.అయితే నేటి పోటి ప్రపంచం లో సెటిల్ అన్నా దానికి కొలమానం ?పెళ్ళికి ముందే ఒక ఫ్లాట్ ,కార్ మినిముం అయి పోయాయి .అవి సంపాయించడం లో వయసు ఆరోగ్యం రెండు కరిగి పోతున్నాయి.అందు చేత ఇదొక విష వలయం వీసాల కధలకి అది నిలయం.