9 అక్టో, 2008

ప్రతి రొజూ విజయదశమే

బ్లాగేర్స్ అందరికి విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు.చెడు మీద మంచి సాధించే విజయమే విజయదశమి.ఛా మాకు తెలిదులే నువ్వు చెప్పేదాకా అనకండి.కొంచెం విశ్లేషిస్తే పుట్టుకతోనే మనిషి చెడ్డవాడు కాదు. అలాగే పొద్దున్నే లేవగానే పని గట్టుకుని ఎవడు చెడ్డపనులు చేసేద్దాం అనేమి డిసైడ్ అయి పొడు.అప్పటి కాల మాన పరిస్థితులను బట్టి చెడ్డ తలంపో మంచి తలం పో వస్తుంది.గుడిలో వచ్చిన భక్తీ భావం కోనేరు దగ్గర వుండదు.అప్పటి పరిస్తితి వేరు .భార్య పిల్లలు ఇంట్లో వుండగా పక్కింటి ప్రమీల వస్తే మాట్లాడిన సంస్కార పద్దతి లోనే తను ఒక్కడు వుండగా వచినప్పుడు కూడా వుంటుందా అంటేఅనుమానమే.కనీసం డ్రెస్ లో మీరు చాల అందం వున్నారు అన్న పొగడ్త అన్నా నోటి నుంచి జారు ఖాయం.మల్లి కాలింగ్ బెల్ మొగ గానే విజ్ఞత మేల్కొని వాళ్ళు బయటకేల్లరండి ఏమన్నా చెప్పాలా అని అడుగుతున్నా లోపల మిరే వచ్చారు మీరు మాట్లాడుకోండి అంటు అక్కడ నుంచి నిష్క్రమించడం కొంతలో కొంత చెడు మీద మంచి సాధించే విజయమే. ఏట వట చెప్పెదేమంతా నిరంతర మానసిక సంఘర్షణలో నెట్ result మంచి ఆలోచనయితే అప్పుడే విజయదశమి చెడ్డ తలంపు అయితే ఇంక విజయదశమి రానట్టే. అందు చేత మాన జీవితం లో ప్రతి రోజు విజయదషమే కావాలని అఖంక్షిస్తూ..