1 అక్టో, 2008

punarjanma

నాలో ఎప్పటి నుంచో జిజ్ఞాస .పునర్జన్మ వుందా?వుంటే దానికి criteria ఎన్టీ?మరణించాక మళ్ళి మానవుడిగానే పుడతారా? ఈ ప్రశ్న లన్నిటికీ సమాధానం గరుడపురాణం లో వుంది.అయితే ఈ పురాణం ఎవరైనా ఆత్మీయులు పోయినప్పుడు తప్ప వుత్తప్పుడు చదవకుడదని అంటారు.మా నాన్నగారు పోఇన సందర్భం లో నే చదవడం తటస్తిన్చిన్డి .అందులో చాల విపులీకరించి మనిషి పోఇన దగ్గరనుంచి మళ్ళి జన్మ ఎత్తే వరకు ఏ ఏ దశలు ఉంటాయో రాసారు.నెట్ లో కూడా దీనికీ సంబందించిన సమాచారం ఇంగ్లీష్ లో వుంది తెలుగు లో నాకు కనబడలేదు.నా blogers లో ఈ సబ్జెక్టు ఎవరికన్నా ఇంట్రెస్ట్ వుండి వాళ్ళకి తెలుసున్న తెలుగు సైట్స్ ఈ సబ్జెక్టు మిద వుంటే ఈ టాపిక్ మిద చర్చించడానికి ఇదే ఆహ్వానం.చచ్చినాడా శుభామ అని ని బ్లాగ్ కొస్తే ఈ చచ్చు topica అంటే వేరే టాపిక్ లోకి వెల్లిపోదాం.మీ ముదమే నాకు సమ్మతము.