17 డిసెం, 2011

ఆమె తోటి మాటుంది

సుధ అలాచేస్తుందని అనుకోలేదు .తెలిసిన దగ్గరనుంచి మనసు కకా వికలం అయిపొయింది .ప్రాణ స్నేహితుడని పరిచయం చేస్తే వెంకట్ కూడా చివరికి నా పరోక్షం లో ఆమె యింటికి వెళ్లి , ఛి ఛి తలచుకుంటేనే చాలా కోపం గా , కసి గా వుంది .