31 జన, 2012

చాలు చెలి

        
నిశ్చలం గా సాగుతున్న నా జీవితం లోకి 
నిశబ్దం లా వచ్చావ్   ప్రేమ పెంచుకుని  
లత లాగ అల్లుకు పోతుంటే గుండె కోత కి గురిచేస్తూ
మరిన్ని పాదులని దరి చేర్చావు   
వొకటే కదా అనుకుని సర్దుకు పోతుంటే నీ చపల బుద్ది తో  
మరిన్ని పెంచేసావు .నాలోని ప్రేమని తున్చేసావు 
నేను పోదలలలో వొక పాదు గా వుండడం యిష్టం లేక  
అల్లుకోడంఆపేస్తాను .నన్ను కోల్పోయావన్న విషయం గ్రహించాకుండానే 
వాడి పోయి వీడి పోతాను .యిక్కడి తో ఆగి పోతాను .
నీ జ్ఞాపకాల పొరలలో గుర్తుకొచ్చి చూసుకుంటే 
నీకు మిగిలేవి అలనాటి మన మదుర స్మృతులే 
అయినా అది మరిపించ డానికి  , నిన్ను మురిపించడానికి 
నీ కెప్పుడు సిద్దం నీ కొత్త స్నేహితులు .
మార్పు నీ జీవితం లో వొక కూర్పు  
అది చూస్తూ కూడా ప్రేమించ డానికి లేదు నాకు వోర్పు
అనుక్షణం ప్రమోదాల కోసం ప్రమాదాల అంచున పయనించడం 
నీకే సాద్యం .
ప్రమాదాల మద్య ప్రమోదం వెత్తుకోవడం నా కసాద్యం .. 
నువ్వొక నిరంతర సుఖాన్వేషి 
నేనొక ప్రేమ పిపాసి 
రెండు సమాంతరాలు 
నా పయనం నీతో యింక చాలు 
యింకో కొమ్మ మీద వాలు  
వేరే వాళ్లతో యధా విధి గా నీ ఆనందం గ్రోలు ..