10 ఫిబ్ర, 2012

నాతొ కలిసి చస్తావా నేస్తం ?

ఎక్కడున్నావు రెండేళ్ళ క్రితం నువ్వు తనకి 
రెండేళ్ళ తర్వాత తన దగ్గర ఉంటుందా నీ ఉనికి 
వుహించావా ఎప్పుడన్నా వొక్క క్షణం 


  ప్రేమ పోరాటం లో పడి మరిచావా ఈ ప్రశ్నని?
కట్టుకున్నావ్ కదూ నీ కళ్ళకి పట్టుగంతల్ని?


శాశ్వతమనుకుంటున్నావా నువ్విక్కడ 
అదే నిజమైతే, నీ ముందరివాళ్ళంతా ఎక్కడ?
నీవు పోయిన మరుక్షణం 
నిన్ను మర్చి పోతుంది నీ నేస్తం
నీకు నచ్చినా నచ్చకున్నా
దే భయంకర చేదునిజం

కనీసం ఇప్పుడైనా కళ్ళుతెరవవా మరి 
  ప్రేమా వద్దు నీ మనసూ వద్దు 
ఈ రెంటినీ వదిలిచూడు ఒకసారి
నేనన్నది నిజమేనని అంటావప్పుడు
ఎన్నడూ వినని నాదం వింటావప్పుడు
ఆసుపత్రులలో హోరున టెస్టులు
నడిరోడ్డున దిక్కు లేని సోదర శవాలు
మనకి కూడా అన్టుకుందేమో అన్న భయాలు
ప్రేత గుండెల శ్రోతల జీవితాలు యింక చాలు 
నాతొ కలిసి చస్తావా మనిద్దరికీ మేలు .
(ఆలోచనా తరంగాల శర్మ గారికి క్షమాప్పనలతో )